Dart 关系运算符 == != > < >= <=

发布于 4 个月前 作者 phonegap100 112 次浏览 最后一次编辑是 4 个月前 来自 分享

Dart 关系运算符: == != > < >= <=

void main(){

 int a=5;
 int b=3;

 print(a==b);  //判断是否相等
 print(a!=b);  //判断是否不等
 print(a>b);  //判断是否大于
 print(a<b);  //判断是否小于
 print(a>=b);  //判断是否大于等于
 print(a<=b);  //判断是否小于等于
 if(a>b){
  print('a大于b');
 }else{
  print('a小于b');
 }
}
1 回复

Dart Flutter入门实战视频教程 课件 源码 视频

http://bbs.itying.com/topic/5cdb83b7fac8b00944a7a0c3

回到顶部