Dart 算术运算符 加 减 乘 除 取余 取整

发布于 4 个月前 作者 phonegap100 497 次浏览 最后一次编辑是 4 个月前 来自 分享

Dart 算术运算符: 加 减 乘 除 取余 取整

void main(){

 int a=13;
 int b=5;

 print(a+b);  //加
 print(a-b);  //减
 print(a*b);  //乘
 print(a/b);  //除
 print(a%b);  //取余
 print(a~/b); //取整

 var c=a*b;
 print('--------');
 print(c);
 
 
}

1 回复

Dart Flutter入门实战视频教程 课件 源码 视频

http://bbs.itying.com/topic/5cdb83b7fac8b00944a7a0c3

回到顶部