it营大地专栏

Flutter本地存储

发布于 1 年前 作者 phonegap100 290 次浏览 来自 分享

Flutter本地存储可以使用第三方库 shared_preferences实现。

Flutter 本地存储里面常用的一些法方

1、设置值

  SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  prefs.setString(key, value);
  prefs.setBool(key, value)
  prefs.setDouble(key, value)
  prefs.setInt(key, value)
  prefs.setStringList(key, value)

2、获取值

SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
var data=prefs.getString("name"); 

3、删除值

SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
prefs.remove(key); //删除指定键
prefs.clear();//清空键值对

Flutter 本地存储完整demo

import 'package:flutter/material.dart';

import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';


class StoragePage extends StatefulWidget {
 StoragePage({Key key}) : super(key: key);

 _StoragePageState createState() => _StoragePageState();
}

class _StoragePageState extends State<StoragePage> {

 _saveData() async{

  SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  prefs.setString("name", "张三");
  // prefs.setBool(key, value)
  // prefs.setDouble(key, value)
  // prefs.setInt(key, value)
  // prefs.setStringList(key, value)

  
 }
 _getData() async{
   SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
   var data=prefs.getString("name");
   print(data);
  
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("本地存储"),
   ),
   body: Center(
    child: Column(mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center, children: [
     RaisedButton(
      child: Text('保存数据'),
      onPressed: _saveData,
     ),
     SizedBox(height: 10),
     RaisedButton(
      child: Text('获取数据'),
      onPressed:_getData,
     )     
    ]),
   ),
  );
 }
}
回到顶部